odprawy emerytalne jako jednorazowe, powszechne świadczenie finansowe

Pierścień zabezpieczający
Prawo stanowi, że rezerwy szacuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej ceny. Nie wskazuje jednakże praktycznych procedur oceny zasobów. Suma, na którą sporządzana jest rezerwa, winna być jak najbardziej stosownym szacunkiem nakładów nieodzownych do dokonania istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, to znaczy kwotą, którą jednostka zapłaciłaby w ramach zrealizowania obowiązku na dzień bilansowy, albo uiściłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w tym terminie.